Privacyverklaring

Inleiding
Praktijk Eerden, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 52028429, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
De volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden worden van u verzameld en verwerkt:

  • NAW gegevens
  • overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
  • communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
  • SBG informatie (achtergrondgegevens)
  • administratiegegevens (BSN, zorgverzekeraar)
  • medische gegevens [beschrijving]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat een medisch dossier van u wordt aangelegd en bijgehouden. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming zijn opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden verstrekt voor waarneming/vervanging.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en -controle. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer uw gegevens voor een ander doel dan hierboven is aangegeven gebruikt worden, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden enkel en alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens
Technische en organisatorische maatregelen dragen er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
De website kan links naar externe websites en sociale media bevatten. Over deze externe websites kan Praktijk Eerden geen controle uitoefenen en raadt u dan ook aan het privacy beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

Praktijk Eerden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
Persoonsgegevens worden opgestuurd/medegedeeld als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Praktijk Eerden fout verwerkt, dan worden die aangepast als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wil indienen dan kan eerst met Praktijk Eerden worden besproken om dit op te lossen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt kan via de Vereniging voor Psychiatrie een klachtenprocedure worden gestart.

Recht op overdracht
Als Praktijk Eerden een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat uw gegevens worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij Praktijk Eerden liggen opgeslagen niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u het recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Uw verzoek wordt beoordeeld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd, in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, over de acties die Praktijk Eerden onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Praktijk Eerden krijgt daartoe aanleiding geeft. Daarover zal u in dat geval worden geïnformeerd.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Praktijk Eerden opnemen via de mail: info@praktijkeerden.nl.